Čistenie

 • Klávesnica

  Už niekoľko zahraničných štúdií preukázalo, že počítačové klávesnice používané v kancelárskych a výrobných priestoroch firiem a spoločností sú schopné pojať až 3 300 mikróbov na palec štvorcový. Medzi zistenými boli najmä baktérie E-coli, MRSA, Clostridium difficile a vírusy hepatitídy. Klávesnice sú ideálnou liahňou pre mikrobiálne vírusy a umožňujú rýchle šírenie baktérií medzi zamestnancami.

  Napríklad vírus nádchy je schopný prežiť na klávesnici až 72 hodín, zatiaľ čo viac nebezpečné mikróby, ako je MRSA môžu potenciálne prežiť na zariadení až po dobu 7 mesiacov. Z uvedených skutočností vyplýva, že zamestnanci sú tak vystavení vysokému riziku nákazy a následnej neprítomnosti v práci z dôvodu ochorení spôsobenými týmito baktériami a vírusmi.

  Stravovanie sa počas obedňajšej prestávky pri svojom pracovnom stole sa stalo bežnou praxou vo väčšine kancelárií. Omrvinky z jedla tak často končia medzi jednotlivými klávesami ako aj pod nimi. Tieto zvyšky jedla spôsobujú rast plesní a prispievajú tak k ďalšej kontaminácii zariadení. Častice uviaznuté medzi klávesami tiež zhoršujú citlivosť kláves a v konečnom dôsledku môžu spôsobiť úplnú nefunkčnosť klávesnice.

  Technológia čistenia PROFI-CLEAN umožňuje komplexnú sanitáciu klávesníc

  Starostlivým kefovaním odstránime všetky hrubé a prilepené nečistoty. Nasleduje čistenie vzduchom pod vysokým tlakom so súčasným odsávaním vyfúknutých častíc, čím dôkladne ostránime aj tie najmenšie nečistoty. Čistenie dokončíme chemickým ošetrením dezinfekčnými prostriedkami na dôkladnú dekontamináciu od vírusových patogénov.

  Systémová jednotka

  PROFI-CLEAN realizuje čistenie hardvéru širokej škály IT zariadení: systémové jednotky jednotlivých stolných počítačov, dátové centrá so serverovými RACK-mi, technologické zariadenia ako sú priemyselné počítače, roboty...

  Elektromagnetický náboj počítačového hardvéru spôsobuje, že vzduch nasávaný venitlátormi slúžiacimi na ochladzovanie jednotlivých komponentov počítača, nesie so sebou prachové častice, ktoré sa hromadia vo vnútri počítača. Množstvo prachových častíc môže rýchlo narásť do objemu, kedy upchá systémové ventilátory a spôsobí narušenie prúdenia vzduchu. Nedostatok chladného vzduchu následne spôsobí prehrievanie jednotlivých komponentov počítača, ktoré vedie k nestabilite/pádom systému a môže spôsobiť neopraviteľné poškodenie hardvéru.

  Kvalifikovaní čistiaci technici PROFI-CLEAN sú vyškolení,

  aby bezpečne vyčistili vnútorný hardvér počítača s minimálnym rizikom poškodenia jednotlivých komponentov. Pri čistení používajú špeciálne vysávače, čistiace nástroje a prostriedky s ochranou pred elektrostatickým výbojom spôsobujúcim škody na hardvéri. Najprv prevedú diagnostiku vnútra počítača a následne opatrne no dôsledne odstránia všetok prach a nečistoty s jednotlivých častí počítača s odstránením aj tých najmenších čiastočiek prachu nachádzajúcich sa medzi rebrami chladičov pokrývajúcich kritické komponenty.

  Pravidelným čistením vnútorného hardvéru – odstránením nahromadeného prachu a nečistôt, ktoré bránia normálnej prevádzke chladiaceho systému zabezpečíme, že hardvér bude pracovať pri optimálnej teplote. Tým docielime, že počítače a iné IT zariadenia budú pracovať vždy spoľahlivo, čím zvyšime ich životnosť a ušetríme tak našim klientom náklady spojené s predčasným nákupom nového hardvéru.

  Monitor

  Pravidelné profesionálne čistenie počítačových monitorov predchádza usadzovaniu prachu na ich displejoch. Kladný elektrostatický náboj generovaný monitorom priťahuje prachové častice, ktoré spôsobujú zníženie jasu obrazu displeja a spôsobujú únavu očí pracovníkov pri ich dlhšom sledovaní. Čisté monitory tak umožnia zamestnancom používať počítače a IT zariadenia bez nepriaznivého vplyvu na ich zdravie, efektivitu a produktivitu práce.

  Vystavenie zamestnancov dlohodobému sledovaniu nehygienických displejov monitorov je aj v rozpore so smernicou EU 90/270 / EHS, podľa ktorej je zamestnávateľ povinný zabezpečiť, aby boli monitory na pracovisku udržiavané v čistote a tým predchádzať poškodeniu zdravia pracovníkov.

  PROFI-CLEAN technológia čistenia monitorov využíva neabrazívne antistatické čistiace roztoky

  schválené COSHH, ktoré neutralizujú statickú elektrinu a bezpečne odstráňujú prachové častice z povrchu displejov bez ich akéhokoľvek poškodenia. PROFI-CLEAN tak svojim klientom pomáha splniť zdravotné a bezpečnostné požiadavky EU smernice a tiež zaistiť optimálnu produktivitu práce zamestnancov.

  Notebook

  PROFI-CLEAN poskytuje špeciálnu komplexnú technológiu na čistenie hardvéru notebookov,

  so zmeraním sa na kompletné odstránenie všetkých prachových častíc a nečistôt zo spodnej časti, chladiacich resp. iných otvorov a LCD displeja.

  Rovnako ako pri stolných počítačoch je dôležité zabezpečiť správne chladenie vnútorného hardvéru notebookov. Kompaktnosť notebookov však zvyšuje náchylnosť hardvéru k prehriatiu a prachové častice a iné nečistoty dokážu ešte rýchlejšie zaplniť interiér notebooka a úplne tak zabrániť cirkulácii vzduchu. Vzniknutá tepelná izolácia je vážny problém a môže spôsobiť nestabilitu systému, pády a nakoniec aj trvalé poškodenie hardvéru.

  Relatívna blízkosť vnútorných komponentov s vonkajším telom znamená, že sa znižuje priestor hardvéru pre rozptýlenie tepla a môže spôsobiť, že klávesnica notebooka sa stane príliš horúca na dotyk. Zvýšená teplota notebooka v neposlednom rade nepriaznivo vplýva aj na životnosť batérie, ktorá je z pohľadu ceny nezanedbateľnou položkou.

 • Počítače v priemyselných a výrobných priestoroch (technologické zariadenia, roboty...)

  Elektromagnetický náboj počítačového hardvéru technologického zariadenia spôsobuje, že vzduch nasávaný ventilátormi slúžiacimi na ochladzovanie jednotlivých hardvérových komponentov nesie so sebou prachové častice, ktoré sa hromadia vo vnútri výpočtovej jednotky a znemoňujú tak voľný tok chladného vzduchu. Nedostatok prísunu chladného vzduchu následne spôsobí prehrievanie jednotlivých komponentov výpočtovej jednotky technologického zariadenia, ktoré vedie k nesprávnej funkčnosti resp. nefunkčnosti celého zariadenia.

  Dochádza tak k vysoko nežiadúcim prestojom vo výrobe z dôvodku výpadku postihnutých technologických zariadení a z toho vyplyvajúcim, vo veľa prípadoch značným finančným stratám.

  Možnosť narástu prachových častíc do objemu, kedy upchá systémové ventilátory a spôsobí narušenie prúdenia vzduchu je vo výrobných priestoroch 15-krát vyššia ako napríklad v kancelárskych priestoroch. Tomuto faktu a s prihliadnutím na konkrétne špecifiká jednotlivých výrobných a technologických prevádzok je dôležité prispôsobiť aj pravidelnosť čistenia výpočtovej techniky používaných zariadení.

 • Servery

  Serverové a komunikačné miestnosti obsahujú pestrú škálu vysoko citlivých zariadení, ktoré vyžadujú čisté a sterilné prostredie bez nečistôt, aby mohli pracovať optimálne. Rovnako ako v ich väčších verziách – dátových centrách, serverové miestnosti sú náchylné ku kontaminácii prachom, ktorý môže spôsobiť poškodenie hardvéru zadržiavaním tepla v interiéri jednotlivých serverov.

  Technológia čistenia PROFI-CLEAN je vhodná pre samostatné servery, serverové miestnosti ako aj celé dátové centrá.

  Pravidelným profesionálnym čistením serverov znižujeme riziko zlyhania hardvéru spôsobené elektrostatickým výbojom a zanesením prachovými časticami resp. inými nečistotami. PROFI-CLEAN čistiaci technici sú špecialisti odborne vyškolení, aby bezpečne odstránili tieto hrozby pomocou anti-statických čistiacich pomôcok a prostriedkov, ktoré dôsledne odstránia všetky usadeniny prachu spôsobujúce prehrievanie hardvéru a svojimi vlastnosťami zabezečia ochranu proti výbojom statickej elektriny. Čas, dĺžku a frekvenciu čistenia vždy prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám klienta.

 • Telefón a fax

  Telefóny môžu byť potenciálne najšpinavšie zariadenia v kancelárii.  Laboratórne testy vykonané vedcami zistili, že priemerný telefón na pracovisku môže skrývať až 25 200 mikróbov na palec štvorcový, čo je 400-krát viac než typická záchodová doska. Dôvod, prečo sú telefóny tak veľmi citlivé na znečistenie, je v dôsledku zlej hygienickej praxe pracovníkov – nedostatočného resp. žiadneho umývania rúk po použití toalety a tým kontaminácii zariadenia mikrobiálnymi patogénmi. Mikrobiálne patogény sú vysoko nákazlivé a akonáhle sú telefóny kontaminované, všetci zamestnanci prichádzajúci s nimi do styku sú vystavení riziku nakazenia sa bežnými menej závažnými ochoreniami ako sú nádcha a chrípka, no aj napriek tomu spôsobujúcimi viacdennú práceneschopnosť.

  Pravidelné čistenie technológiou PROFI-CLEAN minimalizuje riziko nákazy pracovníkov a predchádza tak finančným stratám spôsobeným ich neprítomnosťou na pracovisku z dôvodu ochorenia.

  Tlačiareň

  Pri pravidelnom a dlhodobom používaní tlačiarní nachádzajúcich sa v kancelárskych a výrobných priestoroch dochádza k viacerým nepriaznivým aspektom, ktoré bez pravidelného profesionálneho čistenia často výrazne znižujú kvalitu tlačených materiálov a spôsobujú nesprávne fungovanie tlačianí často končiace neopraviteľným poškodením a nutnosťou predčasného nákupu nových zariadení.

  Najčastejším príznakom dlhodobého používania tlačiarne býva nežiadúce prepadávanie zvyškového toneru z odpadového kontajnera do priestoru tlačiarne, kde znečisťuje – znižuje kvalitu tlačených dokumentov. Po nejakom čase spôsobí nezvratné poškodenie optického valca resp. zapekacej jednotky a nutnosť ich výmeny, čo vo veľa prípadoch prevyšuje náklady obstarania samotnej tlačiarne.

  Častou závadou dlhodobo používaných tlačiarní býva aj poškodenie podávača papiera a to najmä v spojení s používaním menej kvalitného kancelárskeho papiera resp. papiera s nižšou gramážou.

  Pravidelným čistením tlačiarní technológiu PROFI-CLEAN

  našim klientom umožníme vyhnúť sa všetkým spomínaným nežiadúcim faktorom respektíve závadám, zvýšiť kvalitu tlačených dokumentov a v neposlednom rade maximálne predĺžiť životnosť tlačiarní.